• 0,3% ръст в промишленото производство отчете НСИ

  0,3% ръст в промишленото производство отчете НСИ

  Спад е регистриран при производството на компютърна и комуникационна техника

  0,3% ръст в промишленото производство отчете НСИ

  По предварителни данни през септември 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.0% под равнището от предходния месец.

  През септември 2017 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.2% спрямо съответния месец на 2016 година.

  Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.6%, а намаление- в добивната промишленост - с 0.8%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%. 

  Ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без автомобили - с 11.0%, ремонт и инсталирането на машини и оборудване - с 10.3%, производството на напитки - с 6.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 5.8%.

  На годишна база ръстът на строителната продукция през септември 2017 г., изчислен от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление от 1.1%

  Спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 12.9%, производството на химични продукти - с 9.3%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.7%, производството на тютюневи изделия - с 4.1%. 

  НСИ Национален статистически институт

  Оценка на новината

  0