• ОББ и СиБанк се обедняват

  ОББ и СиБанк се обедняват

  Акционерите на ОББ одобриха сливането със СиБанк

  ОББ и СиБанк се обедняват

  Днес акционерите одобриха присъединяването на СиБанк към ОББ.

  След полученото разрешение за вливане от Българската народна банка (БНБ) и вписването на вливането в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, вече ще съществува само едно юридическо лице – Обединена Българска Банка АД.

  В общото събрание взеха участие представители на KBC Банк – мажоритарен акционер на ОББ и едноличен собственик на капитала на СИБАНК. На него бяха одобрени договора за вливане  и докладът на управителния съвет на ОББ, свързан с процеса на вливане.

  Като следствие от вливането ОББ ще увеличи капитала си с 17 874 239 лева. Адресът на управление на ОББ, ще се промени на гр. София 1463, район Триадица, бул. Витоша 89 Б, и ще съвпада с този на СиБанк.

  След финиширане на процедурата по вливане на СИБАНК в ОББ ще имасамо едно юридическо лице – Обединена българска банка АД, а клиентите на СИБАНК ще бъдат клиенти на ОББ.

  Дейността на СИБАНК ще се прекрати без ликвидация, като цялото й имущество ще премине към ОББ, която ще стане неин универсален правоприемник.

   

  бизнес новини БНБ икономика ОББ СИБАНК

  Оценка на новината

  5.00