• Парламентът утвърди близо 600 млн.лв. разходи за сферата на образованието

  Парламентът утвърди близо 600 млн.лв. разходи за сферата на образованието

  Разходите за МОН за следващата година ще възлизат на 584 470 500 лв.

  Парламентът утвърди близо 600 млн.лв. разходи за сферата на образованието

  София, 30 ноември / БТА/
  Разходи от 584 470 500 лв. за Министерството на образованието и науката за следващата година прие на второ четене на законопроекта за бюджета парламентът. Текущите разходи са 573 365 500 лв., като за персонал са предвидени 322 996 200 лв., в т.ч. за персонал без делегирани бюджети - 28 774 100 лв.
  За периода 2018-2020 г. е предвидено поетапно увеличаване на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на предучилищното и училищното образование с цел постигане на удвояването им през 2021 г.
  С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието, от следващата година ще бъде променена системата на делегираните бюджети като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, а в по-дългосрочен период - и от качеството на образователния процес.
  Народното събрание утвърди и разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми както следва: за областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование - учене през целия живот, 524 252 100 лв.; за равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал - малко над 55 млн. лв.
  Планираните приходи са за 13 100 000 лв., като от държавни такси са заложени постъпления от 730 000 лв.
  Субсидии и други текущи трансфери за 6 260 000 лв. записаха депутатите.
  Народното събрание определи предоставеният трансфер за БАН да бъде 83 075 800 лв., за държавните ВУЗ - 414 943 300 лв.

  бизнес новини бюджет МОН Разходи Общество

  Оценка на новината

  5.00