• От 2 юли отпадат книгите за дневни финансови отчети на касовите апарати

  От 2 юли отпадат книгите за дневни финансови отчети на касовите апарати

  Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет

  От 2 юли отпадат книгите за дневни финансови отчети на касовите апарати

  От 2 юли 2019 г. отпада задължението за лицата, използващи фискални устройства за отчитане на продажби на стоки или услуги в търговски обекти, за водене на книги за дневните финансови отчети на касовите апарати, информират от НАП. Задължението остава за бензиностанциите, използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).

  За лицата, за които отпада това задължение, е предвидено при работа с касови бележки от кочан да водят специален регистър, в който да вписват началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината за работа с бележките от кочан. Регистърът се съхранява в търговския обект.  

  Предвижда се да отпадне и задължението за отпечатване на дневни финансови отчети от фискалните устройства, като това облекчение не се отнася за лицата, използващи електронни системи с фискална памет. Това улеснение ще стане възможно след като фърмуерите на устройствата бъдат актуализирани с функционалност за автоматичното генериране на дневен финансов отчет, уточняват от приходната администрация. С последните промени в наредбата е въведено изискване всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване, да генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в контролна лента на електронен носител (КЛЕН) за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции (в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от задълженото лице).

  В тази връзка е регламентирано задължение за производителите/вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019 г. да представят за функционално изпитване фискални устройства с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет, информират от НАП.

  До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 март 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

  От влизането в сила на наредбата търговците вече нямат задължение за използване на книга за дневните финансови отчети, но са задължени да отпечатват отчетите до реализиране на функционалността за автоматично генериране на дневен финансов отчет, но не по-късно от 31.03.2020 г. Така отпечатаните отчети, по желание на лицето, могат да продължат да се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на фискалното устройство за 2019 г., която може да се използва и като регистър за ползваните касови бележки от кочан. В случай че дневните финансови отчети не се съхраняват в книгата (в търговския обект), лицето следва да ги съхрани по подходящ начин в нормативно определените срокове и при поискване от органи по приходите да ги предостави, предупреждават данъчните.

  Регламентирана е и възможност за извършване на промени във фърмуера на устройството и подмяната на версията му чрез използване на втори канал, осигуряващ отдалечен достъп до фискалното устройство. Тази промяна ще позволи автоматично и дистанционно да се  обновява версията на фърмуера на фискалното устройство от производителите/вносителите/сервизните организации, което ще улесни изпълнението на нормативните изисквания.

  По отношение на лицата, използващи електронни системи с фискална памет за отчитане на продажби/зареждания на течни горива, в наредбата е предвидена възможност за работа в авариен режим, в случаи на бедствие, и след издадена заповед от министъра на финансите или оправомощено от него лице. Този ред позволява да се осигури непрекъсваемост на работата на обектите в извънредни ситуации, като данни за реализираните обороти по време на аварийния режим следва да се предадат в НАП след възстановяване на нормалната работа на ЕСФП.   

  НАП касови апарати ЕСФП фискални устройства книга за дневните финансови отчети електронни системи с фискална памет

  Оценка на новината

  5.00