• Очeртава се над 3.3 млрд. лв. бюджетен излишък към юли

  Очeртава се над 3.3 млрд. лв. бюджетен излишък към юли

  От финансовото министерство отчитат ръст както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията от ЕС

  Очeртава се над 3.3 млрд. лв. бюджетен излишък към юли

  На база на предварителни данни и оценки, очакваният бюджетен излишък към месец юли е в размер на 3.246 млрд. лв. (2.8 % от прогнозния БВП). На месечна база само за юли бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е близко до балансирано, информират от министерството на финансите.

  Прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите седем месеца на годината, от една страна, се дължи на  положителното развитие при приходите, а от друга - на относително ниското изпълнение на разходите в резултат на концентриране на голяма част от инвестиционните и други разходи в третото и четвъртото тримесечие на годината. Традиционно бюджетното изпълнение през първото полугодие се характеризира с превишение на приходите над разходите, докато през второто полугодие, и по-специално през последното тримесечие, се отчита отрицателно бюджетно салдо, изтъкват от финансовото ведомство.

  Приходите и помощите по КФП към юли 2019 г. се очаква да бъдат в размер на над 25.9 млрд. лв., което е 59.2 % от годишния разчет. Спрямо юли 2018 г. бюджетните приходи нарастват с 3.395 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Данъчните приходи нарастват с над 1.755 млрд. лв., неданъчните приходи – с над 1 млрд. лв., а приходите от помощи и дарения – с почти 571 млн. лева.

  Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2019 г. са в размер на почти 22.7 млрд. лв., което е 49 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП към юли 2018 г. бяха в размер на 20.5 млрд. лева. От министерството на финансите разясняват, че нарастването на харчовете, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличението на здравноосигурителните плащания, заложено за 2019 г.) и други. 

  Бюджетен излишък консолидирана фискална програма юли

  Оценка на новината

  0