• Бяха отличени най-активните участници на пазара на ДЦК през 2019 година

  Бяха отличени най-активните участници на пазара на ДЦК през 2019 година

  На традиционна за края на всяка година среща на емитента с първичните дилъри, бяха обявени най-активните участници на пазара на ДЦК

  Бяха отличени най-активните участници на пазара на ДЦК през 2019 година

  Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова отличи най-активните участници на пазара на държавни ценни книжа (ДЦК) за 2019 година. Това стана на традиционната в края на годината среща на емитента с първичните дилъри, която се състоя в МФ. Заместник-министър Петрова изрази благодарност към участниците за приноса им в развитието на местния дългов пазар и за отговорното им и солидарно поведение през годината.

  Министерството на финансите възнамерява да предложи емисии ДЦК, които да бъдат съобразени с погасителния профил на държавния дълг, преобладаващите пазарни условия и инвеститорското търсене. Целта е новите матуритети да бъдат взаимно изгодни както за емитента, така и за пазарните участници, като осигурят инвестиционна алтернатива в текущите условия на ниски лихви.

  Две почетни грамоти на МФ – за най-много придобити ДЦК и за закупил най-много ДЦК за сметка на клиенти, заслужи "Обединена българска банка" АД. Най-активен участник на първичния пазар за своя сметка тази година е "УниКредит Булбанк" АД.

  Съгласно Закона за държавния дълг, министърът на финансите емитира ДЦК на вътрешния пазар. Министерство на финансите, съвместно с Българската народна банка (БНБ) регламентират редът и условията, при които се осъществяват емисиите на безналични ДЦК на вътрешния пазар. БНБ участва в организирането на аукционите, реализацията и обслужването на емитираните ДЦК, изпълнявайки функцията на агент на правителството.

  Търговията с ДЦК се опосредства от първичните дилъри (банки и инвестиционни посредници), които имат право да придобиват ДЦК директно на аукционите, организирани от БНБ. В аукционите могат да участват само първични дилъри, получили разрешение за инвестиционно посредничество с ДЦК. Избор на първични дилъри се осъществява един път годишно, съгласно утвърдени от Министерството на финансите критерии. Първичните дилъри имат водеща роля за организирането на търговията с ДЦК на вторичния пазар.

  Министерство на финансите обявява ежегодно политиката си за емитиране на ДЦК на вътрешния пазар за следващата година. Емисионният календар за предстоящите аукциони на ДЦК се публикува на месечна база и обхваща периода на предстоящия месец. След всяка селекция на първични дилъри списъкът на одобрените първичните дилъри на ДЦК се помества на интернет страницата на министерството.

  Министерството на финансите близо 10 години емитираше държавни ценни книжа с подчертано спестовен характер, предназначени за специфичен вид инвеститори - физически лица. Доходът, получаван от тях бе фиксиран и стъпаловидно нарастващ, под формата на лихва, получавана на полугодишни периоди. Предлагаха се ДЦК, деноминирани в лева и в евро, които се разпространяваха сред инвеститорите чрез определени финансови институции, с които МФ имаше сключени договори за продажбата на този финансов инструмент. В условията на емисиите беше регламентиран начина за плащането на лихви, главници и обратното им изкупуване преди падежа. 

  Дейността по обслужването на емитираните облигации предназначени за индивидуални инвеститори, понастоящем се извършва от името и за сметка на МФ от финансови институции.

  Политиката и целите, свързани с управлението на дълга се организират в съответствие с приетата от кабинета Стратегия за управление на дълга в средносрочен аспект.

  финанси БНБ икономика УниКредит Булбанк ОББ ДЦК МФ първични дилъри аукциони

  Оценка на новината

  0