• МФ преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

  МФ преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

  Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от декемврийската стойност на този показател (0,18 %)

  МФ преотвори емисия 10,5-годишни ДЦК при рекордно ниска доходност

  На 27 януари 2020 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 година.

  На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,13 %, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент.

  Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии. Постигнатата на аукциона доходност е по-ниска от декемврийската стойност на този показател (0,18 %).

  Общият размер на подадените поръчки достигна 463,15 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,32. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 48 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 47,0 %, следвани от застрахователните дружества с 36,8 %, пенсионни и гаранционни фондове – 9,6 %, договорни фондове – 1,1 % и други инвеститори – 5,5 %.

  финанси лихвен процент икономика ЕЦБ доходност облигации ДЦК МФ

  Оценка на новината

  0