• iBanFirst България отчита ръст от 129% на услугите за хеджиране на валутен риск през 2023 г.

  iBanFirst България отчита ръст от 129% на услугите за хеджиране на валутен риск през 2023 г.

  Това предполага фокус върху управлението на риска за българските компании с международна търговия.

  iBanFirst България отчита ръст от 129% на услугите за хеджиране на валутен риск през 2023 г.

  Изправени пред последиците от геополитическата криза, българските дружества, занимаващи се с международна търговия, в отрасли като селско стопанство, търговия на едро, IT и търговия на дребно, стратегически се насочиха към инструменти за хеджиране, по-специално форуърдни договори. Приемането на форуърдните договори изигра ключова роля за намаляване на въздействието на валутните колебания върху бюджетираните приходи и разходи, предлагайки сигурен механизъм за фиксиране на валутните курсове за предстоящи международни плащания.

   

  През 2024 г. ключовите фактори, които ще окажат влияние върху вземането на решения за финансовите стратегии на българските компании според iBanFirst, включват:

  • Геополитическа стабилност: За българските компании ще бъде от решаващо значение да следят внимателно геополитическите събития. Продължаващата криза в Украйна и Близкия изток, както и потенциалните промени в глобалния политически пейзаж, биха могли да окажат влияние върху валутните пазари и динамиката на търговията.
  • Управление на инфлацията: Решаването на проблемите, свързани с инфлацията, ще бъде от първостепенно значение. Може да се наложи компаниите да преоценят и адаптират финансовите си стратегии, за да се справят с потенциалните колебания в цената на стоките и услугите, което ще се отрази на заложените в бюджета приходи и разходи.
  • Икономическа устойчивост: Въз основа на демонстрираната устойчивост при справяне с минали предизвикателства, дружествата трябва активно да се подготвят за икономическата несигурност. Диверсификацията на потоците от приходи, поддържането на финансова гъвкавост и възприемането на гъвкави бизнес модели могат да допринесат за по-добра устойчивост.
  • Стратегическо сътрудничество: Сътрудничеството с доставчиците на финансови услуги може да даде възможност на компаниите да се ориентират ефективно в сложните финансови пейзажи. Използването на експертен опит и адаптирани решения ще бъде от съществено значение за постигането на финансовите цели, като същевременно се намаляват рисковете.

  Докато българските компании очертават своя път през финансовия контекст на 2024 г., акцентът върху устойчивостта, адаптивността и стратегиите за сътрудничество е в основата на преодоляването на несигурността. Прилагането на надеждно управление на риска е от ключово значение за сигурното преминаване през променящата се икономическа среда, оформяйки устойчиво бъдеще за предприятията.

  инфлация Валутен курс хеджиране

  Оценка на новината

  0