• Средната брутна заплата към месец март е 1208 лв.

  Средната брутна заплата към месец март е 1208 лв.

  През първото тримесечие на 2019-та най-много са се увеличили възнагражденията в сферата на недвижимите имоти

  Средната брутна заплата към месец март е 1208 лв.

  През първото тримесечие на 2019 година средната брутна заплата в България e 1208 лв., сочат данните на националната статистика. Сравнено с края на 2018 година, средното възнаграждение у нас е нараснало с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Операции с недвижими имоти“ - с 11.4%, „Други дейности“ - със 7.8%, и „Административни и спомагателни дейности“- с  6.4%. 

  Най-нископлатени са били наетите лица в секторите:

  •             „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 729 лева;

  •             „Други дейности“ - 898 лева;

  •             „Строителство“ - 920 лева.

  На годишна база средната работна заплата работна заплата у нас нараства с 12.2%. Отново най-голямо e увеличението в сферата на недвижимите имоти – с почти 18%, сектор „Други дейности“ - с около 17 на сто, и в сектора „Образование“ - с 14.8%.

  Икономическите дейности , в които трудовото възнаграждение е било най-високо през първото тримесечие на 2019 г. са:

  •             „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 2 930 лева;

  •             „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 994 лева;

  •             „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 877 лева.

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2019 г. нарастват с над 26 000, или с 1.1%, спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2.32 милиона.  В сравнение с края на 2018-та, най-много са се увеличили работещите в сектор „Култура, спорт и развлечения“ - с 5.9%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.3%, и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4.0%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Добивна промишленост“ - с 0.6%.

  средна брутна работна заплата НСИ

  Оценка на новината

  0