• Икономиката ни е нараснала с 3.4% през първото тримесечие на годината

  Икономиката ни е нараснала с 3.4% през първото тримесечие на годината

  Безработицата у нас е 5%, сочат данните на НСИ

  Икономиката ни е нараснала с 3.4% през първото тримесечие на годината

  През първото тримесечие на 2019 година брутният вътрешен продукт на България (БВП) нараства с 3.4% на годишна база, показват експресните оценки на НСИ. В сравнение с края на изминалата година, БВП у нас е нараснал с 1.1%.

  Според експресните оценки на националната статистика Брутният вътрешен продукт за първото тримесечие, измерен в цифри, надхвърля 23.8 млрд. лева. Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2019 г. е за над 20.3 млрд. лeвa. Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (83.9%), което в стойностно изражение възлиза на над 20 млрд. лева. През първото тримесечие на 2019 г. бруто капиталообразуването е в размер на 3.82 млрд. лв. и представлява 16% от Брутния вътрешен продукт на България. Външнотърговското салдо за периода е положително.

  Според експресните оценки на НСИ, най-голяма роля за регистрирания икономическия растеж у нас през първото тримесечие на 2019 г. има увеличението на износа на стоки и услуги с 1.8%, нарасналото с 0.3% крайно потребление, както и увеличението при бруто образуването на основен капитал с 0.2%.

  Безработицата у нас за първите три месеца на годината е намаляла, показват още статистическите данни. В момента безработицата е 5%, или с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с година по-рано.

  През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3.147 милиона души, като 1.681 милиона от тях са мъже, и 1.466 милиона - жени.

  През разглеждания период 2.016 милиона души, или 64% от всички заети, работят в сектора на услугите, 934 600 (29.7%) работят в индустрията и 197 200 души (6.3%) – в селското, горското и рибното стопанство.

  От всички заети 3.6% (112 400) са работодатели, 7.1% (223 200)- самостоятелно заети лица, 88.6% (2.789 милиона) – наети лица, и 0.7% (22 300 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2.111 милиона (75.7%) работят в частния сектор, а 678 500 (24.3%) – в обществения.

  С временна работа са около 92 000 души, или 3.3% от наетите лица.

  БВП Безработица НСИ

  Оценка на новината

  0