• Въвеждат видеоконтрол в данъчните складове за горива и алкохол

  Въвеждат видеоконтрол в данъчните складове за горива и алкохол

  Министерският съвет одобри изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, които ще бъдат предложени за гласуване от Народното събрание

  Въвеждат видеоконтрол в данъчните складове за горива и алкохол

  Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се въвежда видеонаблюдение и контрол в данъчните складове за горива, както и тези за производство на алкохол. Законопроектът ще бъде предложен за приемане от Народното събрание, информират от правителствената пресслужба.

  Видеокамерите трябва да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства.

  Целта е да се осигури дистанционно наблюдение от контролните органи на процесите по въвеждане и извеждане на акцизните стоки от данъчните складове, като се сведе до минимум възможността за неправомерно извеждане на тези стоки.

  Освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) се задължават да използват автоматизирана система за отчетност. Когато в обектите на ОАКП се използват енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, се въвежда задължение за освободените от акциз крайни потребители да използват средства за измерване и контрол и автоматизираните им системи за отчетност да позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават или използват в обекта, както и суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С предложените промени се разширява обхватът на услуги, при които фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, и услугите се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване. Предложението обхваща всички услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване, като изрично се изключва предоставянето на услуги по обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута.

  Горива видеонаблюдение алкохол акцизни стоки данъчни складове Закон за акцизите и данъчните складове освободени от акциз крайни потребители ЗДДС

  Оценка на новината

  5.00