• Икономическият ръст през второто тримесечие е 3.5%

  Икономическият ръст през второто тримесечие е 3.5%

  Икономическият растеж у нас на тримесечна база е 0.8 на сто, като близо 75 на сто от произведения брутен вътрешен продукт за периода е изразходван за крайно потребление

  Икономическият ръст през второто тримесечие е 3.5%

  Икономическият растеж у нас към месец юни, отчетен на годишна база, е 3.5 на сто. Това показват данните на Националния статистически институт.

  През второто тримесечие на 2019 г., сравнено с година по-рано, брутната добавена стойност се увеличава с 3.4%. Ръстът й се определя основно от регистрираното нарастване при: Операции с недвижими имоти - 6.7%, Финансови и застрахователни дейности - 6.2%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 3.3%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 2.7%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 2.2%.

  По отношение на компонентите на крайното потребление принос за регистрирания икономически растеж на годишна база имат потреблението на държавното управление - с ръст от 3.7%, индивидуалното потребление - с ръст от 2.8%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 2.2%. Износът на стоки и услуги нараства с 3.7%, а вносът на стоки и услуги намалява с 2%.

  През второто тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт у нас нараства с 0.8% спрямо предходното тримесечие. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.1%.

  По предварителни данни за месеците от април до юни крайното потребление намалява с 0.1%, а бруто образуването в основен капитал нараства с 0.7% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги намалява с 2.9% спрямо предходното тримесечие, а понижението при вноса е с 5 %.

  Основната част от произведения БВП през второто тримесечие на 2019 г., или 74.6%, се изразходва за крайно потребление. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

  През второто тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт на България възлиза на 29.1 млрд. лв. Преизчислен в евро, БВП е близо 14.9 млрд.евро, като на човек от населението се падат 2128 евро. Създадената от националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2019 г. възлиза на над 25 млрд. лв.

  През второто тримесечие делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.1 процентни пункта. Делът на индустриалния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 1.5 процентни пункта до 28.2%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до ниво от 68.1% при 66.7% през съответния период на предходната година.

   

  индустрия БВП икономически растеж на България брутна добавена стойност услуги крайно потребление аграрен сектор

  Оценка на новината

  0