• Създава се е-платформа за продажба на държавни имоти

  Създава се е-платформа за продажба на държавни имоти

  Министерският съвет прие Наредба за електронната платформа за продажба на имоти с повече от 50 на сто участие на държавата

  Създава се е-платформа за продажба на държавни имоти

  Правителството прие Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала), съобщиха от правителствената пресслужба.

  Създаването на електронна платформа за продажба на имоти - държавна собственост, ще осигури по-голяма прозрачност на извършваните продажби, а информацията ще достигне до по-широк кръг заинтересовани лица. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-високи цели и ще улесни инвеститорите при инвестиционните им намерения, се посочва в правителственото решение. Не на последно място, ще бъде постигната основната цел на електронното управление, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите и качеството на услугата, предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при продажба на имоти - държавна собственост. Чрез е-платформата ще се съкратят също така и сроковете по процедурата и ще се намали на административната тежест за гражданите и бизнеса.

  бизнес имоти Административна тежест продажба електронна платформа държавна собственост Агенция за приватизация и следприватизационен конт

  Оценка на новината

  0