• Бизнес климатът в промишлеността се влошава през септември

  Бизнес климатът в промишлеността се влошава през септември

  При бизнес климата в строителството, търговията на дребно и услугите се наблюдава подобрение

  Бизнес климатът в промишлеността се влошава през септември

  През септември бизнес климатът у нас запазва равнището си от предходния месец. Подобрение се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като единствено в промишлеността се отчита понижение, показват данните на националната статистика.

  Бизнес климатът в промишлеността спада с 2.1 пункта в резултат на влошените очаквания на предприемачите за състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Регистрира се известно намаление на поръчките в производството, което поражда понижени очаквания за дейността през следващите три месеца.

  Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, посочени съответно от 33.5 и 32.0% от предприятията.

  По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца.

  През септември бизнес климатът в строителството се увеличава с 0.8 на сто, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото състояние на предприятията. Същевременно, обаче, очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца остават по-резервирани.

  Основните фактори, затрудняващи строителния бизнес, са свързани с недостига на работна сила, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им влияние.

  По отношение на продажните цени в строителството са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

  Бизнес климатът в търговията на дребно нараства с 1.8 пункта в резултат на оптимистичните оценки и прогноци на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца също се подобряват.

  Конкуренцията в бранша продължава да е най-сериозният проблем, затрудняващ развитието на бизнеса, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

  Търговците на дребно очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца (фиг. 13 от приложението).

  През септември съставният показател бизнес климатът в сектора на услугите се повишава с 1.7 пункта, което се дължи главно на подобрените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги обаче, остават по-резервирани.

  Най-сериозните затруднения за дейността остават конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като през последния месец се отчита засилване на негативното им въздействие.

  По отношение на продажните цени в сектора на услугите мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

   

  бизнес климат търговия на дребно промишленост НСИ услуги

  Оценка на новината

  0