• Какво предстои да се случи през 2020 година с данъците?

  Какво предстои да се случи през 2020 година с данъците?

  Влиза в сила затягане на режима за регистрация по ДДС, в акцизните складове ще има камери и на входа, и на изхода

  Какво предстои да се случи през 2020 година с данъците?

  Въпреки че откакто поеха властта, от ГЕРБ обещаха да не вдигат налози и да не предприемат кардинална промяна в данъчната система, през 2020 г. влизат в сила важни корекции в данъчните закони. По традиция на управляващите измененията бяха въведени чрез промени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

  Подобен начин на прокарване на промени в данъчната система стана практика на финансовото министерство, откакто Владислав Горанов го оглавява. От опозицията пак възразиха срещу това ключови изменения във всички данъчни закони да се правят през преходните и заключителни разпоредби само на един и пак възражението "увисна". Нещо повече, тази година играта на "тото" с текстовете стигна дотам, че промени в данъчните закони бяха направени и през Закона за държавния бюджет.

  С изненадващи поправки в преходните и заключителни разпоредби на най-важния финансов закон – този за бюджета, се реши между двете му четения да се поставят камери за видео наблюдение не само в акцизните складове за течни горива, както предвиждаха последните приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), а и в складовете за тютюневи изделия и алкохол.

  Камерите ще бъдат разположени само на входа и изхода на складовете. Във вътрешността им вече има такива. В приетите на второ четене текстове обаче не е прецизирано как и колко служители ще трябва да следят денонощно цистерните, които влизат и излизат от складовете. На едно oт последните заседания на ресорната Комисия по бюджет и финанси в Народното събрание стана ясно, че след като се види ефектът от видеонаблюдението на входа и изхода на складовете, ще се прецени дали да се въведе такава мярка и за други акцизни стоки, а предложението в текстовете да бъдат включени и складовете за алкохол отпадна. Явно, обаче, управляващите са размислили и са решили да затегнат контрола. Председателят на комисията Менда Стоянова обясни тогава, че новата мярка се въвежда, защото имало много коментари, че крачката е "половинчата" и няма да има ефект. В крайна сметка допълнителното видео наблюдение беше прието почти единодушно.

  Пак чрез промени в Закона за държавния бюджет депутатите решиха онлайн платформи да бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места за настаняване. По предложение на депутатите Менда Стоянова и Валери Симеонов от "Обединени патриоти" платформите се задължават да предлагат "категоризирани" или "регистрирани" обекти за краткосрочно настаняване. Регистрацията на местата за временно настаняване ще се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.

  С предложението на депутатите, гласувано в зала, се дава възможност за сключване на споразумение между държавни органи/общини и лица, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги. В текстовете контролът по предлаганите услуги се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице, които могат да направят искане до районния съд за спиране на дадена платформа, ако тя предлага обект, който не е регистриран.

  Според приетите текстове платформата може да бъде спирана за срок от две седмици при първо нарушение или 30 дни при повторно такова. Освен това за нарушителите се предвиждат глоби от 500 до 5000 лв. за физическите лица, които не са търговци, а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

  Любопитното е, че по тези текстове нямаше никакви дебати и на практика с гласуването им парламентът прие окончателно на второ четене държавния бюджет за 2020 г.

  Промените в ЗКПО предвиждат и нови изисквания към освободените от акциз крайни потребители. Те следва да използват автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават и използват в обекта, както и самостоятелно и за своя сметка да осигуряват интернет достъп на митническите органи до автоматизираните системи за отчетност, в случаите, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти. По предложение на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова беше прието, че от догодина няма да се признават за данъчни цели счетоводните разходи.

  С промени в Закона за ДДС се регламентират случаите на неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта по продажби/доставки на стоки или услуги. Допуска се вместо фискален или системен бон, по електронен път да се издава и предоставя на получателя документ за продажбата.

  Затяга се, обаче, режимът за регистрация по ДДС с цел да се предотвратят опитите за избягване на облагане. По време на едно от заседнията на парламентарната Комисия по бюджет и финанси стана ясно, че от Националната агенция за приходите (НАП) са засекли стотици случаи на търговски обекти, особено по Черноморието, за които се регистрира нова фирма в момента, в който оборотът доближи прага от 50 хил. лв. Сега с новите промени, когато в един търговски обект еднородна дейност извършват една след друга свързани фирми или привидно различни, в облагаемия им оборот ще се включват и приходите на предишните работили там фирми за максимум 12 месеца. Когато обаче между смяната на търговските дружества обектът не е работил за повече от един месец, сумирането на оборотите няма да се прилага. Подобна нерегламентирана практика стана ясно, че използва голяма софийска верига сладкарници, както и още една популярна верига заведения за бързо хранене.

  С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвеждат нови правила за данъчно облагане в случаите на трансфер на активи/дейност от Република България към друга част на същото предприятие извън страната. Приети бяха и промени по отношение на данъчното облекчение за преотстъпване на корпоративен данък на земеделски производители.

  С промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява административната тежест при ползване на данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за деца с увреждания и за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, като отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК и копия от документите, удостоверяващи направените вноски по реда на КСО.

  В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) се възстановява подаването на данъчна декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права върху недвижими имоти и моторни превозни средства. Служител на общинската администрация ще образува служебно партида за придобито по наследство превозно средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението, в случай, че не е подадена декларация за притежавано превозно средство в законоустановения 6-месечен срок. Предвижда се физическите лица, включително едноличните търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност и които осъществяват дейности, посочени в патентните дейности към ЗМДТ, да се облагат с годишен патентен данък.

  Любопитно е, че с промените по ЗМДТ общинските служители ще могат да определят данъчна оценка за недвижими имоти на предприятия в случаи на установено умишлено занижаване на отчетните им стойности с цел намаляване или избягване на плащане на данъка за тях. С направеното предложение се увеличават правомощията на общинските служители да определят данъчна оценка на недвижими имоти на предприятия.

  В Закона за счетоводството пък е предвидена промяна, според която ще се освободят едноличните търговци, които не са осъществявали дейност, от задължението да декларират това обстоятелство в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Изменението цели да облекчи предприятията, които не осъществяват дейност, като предложението предвижда това обстоятелство да се декларира еднократно, а не както досега – ежегодно.

  Във връзка със започване на реалното функциониране на Единната система за туристическа информация се предвижда промяна в начина на определяне на туристическия данък за календарния месец. Предлага се това да става въз основа на данните за броя на предоставените нощувки през календарния месец, съдържащи се в Единната система за туристическа информация. Обменът на данните между системата, поддържана от Министерството на туризма, и общините се предвижда да се осъществява с посредничеството на системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите.

  Предлага се физически лица, включително еднолични търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от получателя по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), при извършване на патентни дейности съгласно ЗМДТ, да подлежат на облагане с патентен данък.

  След промените в данъчните закони от края на 2007 г. общините в България получиха възможността да се покажат като истински бирници. Депутатите тогава единодушно гласуваха местните власти да определят размера на налозите и таксите, които влизат в приходната част на бюджета на общината, но не им позволяваха да ги намаляват, а само да ги увеличават. В текстовете бяха заложени долни граници, под които данъците не могат да падат.

  Конкретните ставки по местните данъци за 2020 г. предстои да бъдат гласувани от общинските съвети. За момента е известно, че през новата година собствениците на стари коли в София с екостандарт под евро 4 ще плащат повече. Освен това се планира и повишение на данъка върху възмездно придобиване на имущество. От 2,5% той ще стане 3% от стойността на сделката, обяви кметът на София. За превозните средства евро 5 и 6, които са около 180 хил. от общо над 787 хил. регистрирани в столицата коли, данъкът ще се запази без промяна.

  От повишението на налога за автомобилите, които са с екостандарт под евро 4, Столична община изчислява, че ще събере 17 млн. лв. допълнително. Те ще бъдат похарчени за градски транспорт и квартални паркове и градини. От данъка върху сделките в местната хазна ще влязат допълнително 20 млн. лв., които са предвидени за ремонти и изграждане на улици и тротоари в кварталите. От Столична община дадоха и пример - за колите с най-малка мощност увеличението е от 3 до 10 лв., като то е за автомобилите с по-ниски екостандарти. За автомобилите до 100 конски сили, които са най-масовите в града, увеличението е между 7 и 40 лв., като 40 лв. е за колите с екостандарти 0,1,2. За автомобилите със стандарти 3 и 4 увеличението е със 17 лв.

  Очаква се повишение на туристическия данък да има в община Балчик. Досега данъкът беше в границите между 0,30 лв. до 1,20 лв. в зависимост от категориите на местата за настаняване, като от 2020 г. ще стане между 0,60 лв. и 1,50 лв., обяви през декември кметът Николай Ангелов.

  Очаква се община Пловдив да повиши такса смет, но да намали налозите за по-екологичните автомобили. В Монтана също вероятно ще има повишение на такса смет от 3,1 до 3,83 промила. Във Велико Търново се обсъжда отпадане на отстъпката от 5% за платилите пълния годишен размер на таксата смет в срок до 30 април.

  Предстои да видим какво ще решат общинските съвети по места, но със сигурност много от тях ще се възползват от възможността да съберат повече пари от данъкоплатците без да подобряват качеството на предоставяните услуги. Не е тайна, че за да бъде добре мотивирано повишаването на данъците, е необходимо нуждите на отделните населени места да бъдат проучени внимателно и да се вземе предвид как то ще се отрази на данъкоплатците. А за това трябва време.

   

  бюджет икономика данъци ДДС НАП Търговски регистър ЗДДС ЗКПО данъчна система финансов закон ЗМДТ

  Оценка на новината

  0