• Предстои промяна в определянето на наемите на имоти, които са държавна собственост

  Предстои промяна в определянето на наемите на имоти, които са държавна собственост

  Цените на наемите на имотите, които са държавна собственост ще се определят според оценка, извършена от независим оценител

  Предстои промяна в определянето на наемите на имоти, които са държавна собственост

  Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, предвижда наемните цени на имоти- държавна собственост да се определят от независими експерти, като се вземат под внимание условията на конкретния пазар и приетите по реда на Закона за независимите оценители стандарти за оценяване. 

  На този етап наемните цени на имотите, които са  собственост на държавата и които служат за осъществяване на здравни, образователни и хуманитарни дейности за социално задоволяване нуждите на населението или на юридически лица с нестопанска цел, се дават под наем без провеждане на търг, а цената е в троен, съответно в петорен размер спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели.

  Определянето на първоначалната наемна цена при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – държавна собственост в момента също става спрямо наемната цена на жилище със същата полезна площ и показатели, като се дава възможност цената да бъде увеличена до 40 пъти в зависимост от реалните пазарни наемни цени за съответния район. С планираните промени ще се защитят държавния и обществения интерес.

  Предвиждат се промени и в начина на предоставяне на държавните имоти. Политическите партии няма да заплащат наем както до момента, а ще получават безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, за срок не по-дълъг от 10 години. Изрично обаче се опоменава, че те нямат право да използват дадения имот за  извършване на икономическа дейност, нито да го отдават под наем или да го преотстъпват за ползване. От партийното ръководство ще трябва да декларират, че разполагат с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имота. Партиите ще заплащат данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имота, всички експлоатационни разходи, както и тези за текущи поправки и ремонти.

  Политическите партии трябва да удостоверят, че имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава. Ако дадена партия не заплаща разходите повече от 3 месеца, договорът се прекратява. Същите правила ще важат и за всички синдикалните организации, които ползват имоти собственост на държавата.

   

   

   

   

   

  имоти наем държавна собственост промяна независим оценител политически партии синдикати

  Оценка на новината

  0