• Годишно пазарно проучване разкрива скоростта, с която COVID-19 ускорява дигиталната трансформация

  Годишно пазарно проучване разкрива скоростта, с която COVID-19 ускорява дигиталната трансформация

  Очаква се доставчиците на цифрови услуги да увеличат обема на частната свързаност с 5 пъти между 2019 и 2023 г.

  Годишно пазарно проучване разкрива скоростта, с която COVID-19 ускорява дигиталната трансформация

  Последният глобален индекс на взаимосвързаността (Global Interconnection Index - GXI), годишно проучване на пазара, публикувано от Equinix, показва, че пандемията от COVID-19 вече е имала сериозен ефект върху начина, по който бизнесът планира своите инициативи за цифрова инфраструктура през следващите три години. Според четвъртото издание на доклада, доставчиците на цифрови услуги в отрасли като телекомуникации, облачни и ИТ услуги, доставчици на съдържание и дигитални медии и технологии, се очаква да увеличат капацитета на частната свързаност с 5 пъти до 2023 г. поради засиленото търсене от страна на бизнеса да запълнят пропуските на дигиталната среда в отдалечените точки (Еdge).

  Докато пандемията продължава да ускорява прехода към дигиталната сфера, се очаква бизнесите, подпомагащи отдалечената работа, като например доставчиците на телекомуникационни, облачни и ИТ услуги, да допринесат с 54% за общия ръст на взаимосвързаността в регион ЕМЕА. Така те ще изпреварят други сфери на дейност в региона. Очаква се Франкфурт, Амстердам, Париж и Лондон да бъдат водещите градове в Европа, що се отнася до ръст на взаимосвързаността. Междувременно се очаква целият регион ЕМЕА да заеме 23% (3,782 терабита в секунда) от очаквания в глобален мащаб капацитет за взаимосвързаност.

  Докладът също така прогнозира, че общият капацитет за взаимосвързаност – начинът за измерване на частната свързаност и трансфер на данни между организации - ще постигне 45% комплексен годишен темп на растеж (CAGR) от 2019 до 2023 г. в EMEA. Очакваният ръст се дължи на дигиталната трансформация и по-специално на по-голямото търсене от страна на компаниите, разширяващи своята цифрова инфраструктура от централизирани локации до разпределени edge локации. Междувременно  увеличаващият се бизнес поддържа взаимодействията в реално време чрез стратегическо взаимосвързване на работните процеси по-близо до и между хора, локации, облаци и данни. Капацитетът на тази свързаност е еквивалентен на 64 зетабайта обмен на данни, което е достатъчно всеки човек на планетата (7,8 милиарда), да изпрати своята пълна ДНК информация в рамките на един час.

   

  Информация по вертикали/сфери на дейност:

  Четвъртото издание на GXI предоставя информация относно това как глобалните макро тенденции и COVID-19 са се отразили на определени отраслови сегменти:

  • Дигиталните модели на възприемане на дигитализацията се променят спрямо големите промени в средата
   • Според четвъртото издание на GXI моделът на възприемане на дигитализацията се е променил. Прогнозира се, че доставчиците на услуги ще осигурят по-голям обем на взаимосвързаност (10 284 терабита в секунда до 2023 г.), с близо два пъти повече, отколкото компаниите.
   • Въпреки това, голяма част от търсените услуги от доставчиците, се очаква да бъдат насочени към компании, които приоритизират своята дигитална трансформация в посока възстановяване след пандемията.
   • Докладът също така прогнозира, че предприятията с налична цифрова инфраструктура ще увеличат своето конкурентно предимство и ще продължат да са във водеща позиция, що се отнася до ръст на бизнеса, докато тези, които не разполагат с такава, са срещнали трудности и са зависими от доставчиците на услуги, за да трансформират своите бизнес модели.

   

  • Очаква се традиционните бизнес отрасли да преместят работните натоварвания към edge архитектура
   • Четвъртото издание на GXI прогнозира, че традиционните бизнес отрасли, като например банките и застраховането, производствата, както и професионалните услуги ще заемат около 30% общо от глобалния капацитет за взаимосвързаност до 2023 г. Това се дължи на нарастващата нужда от преместване на работни натоварвания към дигиталната (edge) среда, като същевременно се увеличава основната ИТ инфраструктура. Очаква се, че до 2023 г. тези традиционни бизнеси ще достигнат пиков процент на нарастване на капацитета за взаимосвързаност, достигащ 50% на годишна база.
   • Очаква се здравеопазването и науките за живота, както и държавният сектор и образованието, да са водещите традиционни направления по отношение на ръста на взаимосвързаността. Според прогнозата публичните и частните инициативи, свързани с изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML), ще доведат до общо 47% комплексен годишен темп на растеж (CAGR) на капацитета за взаимосвързаност в периода 2019-2023 г.

   

  • Организациите се възползват от „мрежовия ефект“
   • Организациите увеличават значително своето дигитално преимущество чрез изграждане на присъствие в локации с много  и активни потребители и  голям брой доставчици, известни като „мрежов ефект“. Според IDC 80% от лидерите в дигиталната сфера ще усетят влиянието на свързването с множество екосистеми, включително и ще подобрят стойността, която предоставят на крайните клиенти до 2025 г. [1]
   • Необходимостта от обмен на приложения в дигиталните екосистеми, в реално време, е от съществено значение и създава мрежов ефект за бизнеса. Четвъртото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност прогнозира, че свързаността от доставчици на услуги до мрежи и доставчици на облачни и ИТ услуги ще са двата основни източника на взаимосвързаност в екосистемите, с планирани 49% общ комплексен годишен темп на растеж в периода 2019-2023 г.

   

  Четвъртото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност предоставя информация чрез проследяване, измерване и прогнозиране на ръста на капацитета за взаимосвързаност, който включва общия капацитет, осигурен за частен и директен обмен на данни с голям брой различни партньори и доставчици на дистрибутирани крайни точки в независими колокационни центрове за данни.

   

  Цитати:

  “„Тъй като услугите за взаимосвързаност, доставчиците на облачни решения, предложенията за дистрибутирани облачни решения, Edge услуги и SaaS продължават да се разрастват, обосновката да останете само в традиционния център за данни ще има ограничени предимства. Това не е трансформация за една нощ, а еволюционна промяна в мисленето как предоставяме услуги на нашите клиенти и на бизнеса. Тази тенденция, съчетана с новата реалност, че външните фактори могат да ограничат физическия достъп до центъра за данни (например при спешна карантина), води до ново мислене в инфраструктурното планиране. [2]

   

  „Тъй като пандемията доведе до рязък глобален преход към дистанционна работа или работа от дома, нашите клиенти отново оценяват високо необходимостта от надеждни мрежови решения. Поставянето на приоритет върху дигиталните трансформации и облачната свързаност е наложително. Наша главна цел е да осигурим на клиентите диференцирани решения, които да подсилват гъвкавостта на бизнеса, за да могат да постигат своите цели и да намалят рисковете.

   

  “Актуалните данни от GXI сочат, че капацитетът за взаимосвързаност и търсенето на частен обмен на данни между организациите продължават да растат в цяла Европа. Наблюдаваме значителна дигитална трансформация в България. Компаниите променят своите архитектури, за да отговорят на повишеното търсене на дигитализацията и ние сме готови да ги подкрепим при все по-честото въвеждане на хибридни мултиоблачни стратегии.“

   

  “Дигиталните лидери трябва да се подготвят за възстановяване след пандемията чрез планиране и въвеждане на правилните инициативи за дигитална трансформация сега. Вярваме, че  тези, които имат основополагаща инфраструктура, която помага да се съберат на едно място ключовите локации, партньори и възможности, ще придобият бизнес предимство в дългосрочен план.“

   

  „Пандемията от COVID-19 само ускори дигиталната трансформация, през която бизнесът в региона вече беше започнал да преминава. Прогнозираният сложен годишен темп на растеж (CAGR) на Европа в размер на 45% е ясна индикация за увеличеното търсене от страна на бизнеса с цел подобряване на неговата възможност за взаимосвързаност, за да бъде конкурентен във все по-дигиталната икономика. Сега е по-важно от всякога бизнесът да открие иновативни начини за взаимосвързаност между своите клиенти и партньори, за да получи конкурентно предимство в среда, която става все по-отдалечена и разпръсната.“

   

  Допълнителни ресурси

   

  За Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI)

  Глобалният индекс за взаимосвързаност, публикуван всяка година от Equinix, предоставя информация, осигуряваща предимство на дигиталния бизнес чрез проследяване, измерване и прогнозиране на ръста на капацитета за взаимосвързаност – общият капацитет, предоставен за частен и директен обмен на данни с разнообразни партньори и доставчици в дистрибутирани ИТ точки за обмен. Глобалният индекс за взаимосвързаност е единственото пазарно проучване, което прогнозира как ръстът на капацитета за взаимосвързаност ще се развие до 2023 г. Отчетът служи като пазарна основа, която анализира профила за внедряване на хиляди участници в екосистеми, използващи независими доставчици на колокационни центрове за данни в глобален мащаб. Тези данни са обединени с локални и регионални пазарни данни (включително макроикономически тенденции, пазарна демография и отраслови концентрации), за да оформят претеглен мултипликатор на търсенето, който да помогне за прогнозиране на растежа и оценка на въздействието върху трансформацията на цифровия бизнес. Подробно описание на методологията е включено в Глобалния индекс за взаимосвързаност.

   

  За Equinix

  Equinix (Nasdaq: EQIX) е световната компания за дигитална инфраструктура, която позволява на дигиталните лидери да използват сигурна платформа, с която да си осигурят взаимосвързаност с основната инфраструктура, която подпомага техния успех. Equinix дава възможност на бизнеса днес да има достъп до всички ключови локации, партньори и възможности, от които има нужда, за да ускори своите предимства. С Equinix клиента може да скалира гъвкаво и бързо своите дигитални услуги, от световна класа, и да умножи своята полза към потребителите си.

   

  Изявления, насочени към бъдещето

  Това прессъобщение съдържа изявления, насочени към бъдещето и включващи рискове и несигурност, включително изявления за ръст на капацитета за взаимосвързаност, скоростта на възприемане на цифровата трансформация и ползите от „мрежовия ефект“. Действителните резултати може да се различават съществено от очакванията, които се обсъждат в подобни изявления, насочени към бъдещето и прогнозите, направени в Глобалния индекс за взаимосвързаност. Факторите, които могат да причинят такива разлики, включват рискове, описвани в заявленията на Equinix до Комисията по ценните книжа и борсите (Securities and Exchange Commission). По-специално, вижте последните тримесечни и годишни доклади на Equinix, подадени в Комисията по ценни книжа и фондови борси, копия от които са на разположение при поискване от Equinix. Equinix не поема никакво задължение да актуализира информацията, съдържаща се в това прессъобщение.

   

  Equinix Press Contacts

  David Fonkalsrud
  +1 (650) 598-6240
  [email protected]

   

  Jess Sullivan (EMEA)

  +44 (0) 787 671 2861 

  [email protected]

   

   

  Equinix Investor Relations Contacts
  Katrina Rymill 
  +1 (650) 598-6583 
  [email protected]

   

  Chip Newcom

  +1 (650) 598-6262

  [email protected]

   

   

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0