• 80 млн. лв. за подобряване условията на труд в бизнеса

  80 млн. лв. за подобряване условията на труд в бизнеса

  Интересна и полезна възможност за фирмите ще бъде грантовата процедура „Добри и безопасни условия на труд”. Очаква се през януари да започне прием на проекти по нея. Това е възможност за фирмите да осигурят добри и безопасни условия на труд за своите служители, както и за подобряване организацията и производителността на труда в предприятията. Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната, като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт за служителите, които живеят в различно населено място.

  80 млн. лв. за подобряване условията на труд в бизнесаСтолично предприятие за третиране на отпадъци

  Първата одобрена оперативна програма за новия програмен период от Европейската комисия е ОП „Развитие на човешките ресурси”, която беше одобрена още през 2014г. Целите на програмата са постигане на по-висока и качествена заетост и намаляване на бедността. Предприятията ще бъдат насърчавани и подкрепяни с цел създаване на нови работни места, икономически растеж и подобряване условията на труд.


  Интересна и полезна възможност за фирмите ще бъде грантовата процедура „Добри и безопасни условия на труд”. Очаква се през януари да започне прием на проекти по нея. Това е възможност за фирмите да осигурят добри и безопасни условия на труд за своите служители, както и за подобряване организацията и производителността на труда в предприятията.
  Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната, като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт за служителите, които живеят в различно населено място. Общият бюджет на процедурата „Добри и безопасни условия на труд” е 80 млн. лева, като помощта е безвъзмездна.
  Процедурата се насочва към разработване и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията. Възможности за гъвкава заетост с цел съвместяване на професионалния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните служители. Очаква се въвеждане на иновативни методи за организация на труда, повишаващи производителността. 


  В проектите може да се включат обезпечаване на софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието; оптимизация на работните процеси, въвеждане на гъвкави форми на заетост и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. Може да се включи разработване на план за осъвременяване на квалификацията на лица над 54 години; въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители. Финансира се въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Може да се кандидатства за въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси - планиране, подбор и наемане; въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот. 


  Други дейности, които се финансират, са осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, като например осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Това включва изграждане на парапети и конструкции; устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване на хората, които работят в тях; изграждане на вентилационна и/или климатична система и др.

   

  условия на труд добри и безопасни условия на труд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

  Оценка на новината

  5.00