• Една трета от фирмите са повишили продажбите си заради дигитализацията

  Една трета от фирмите са повишили продажбите си заради дигитализацията

  При близо 70% от българските малки и средни фирми използването на цифрови технологии е повишило качеството на произвежданите стоки и предлаганите услуги, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата

  Една трета от фирмите са повишили продажбите си заради дигитализацията

  Половината от работодателите в областта на малкия и среден бизнес в България определят дигиталните умения на повечето си служители като много добри. Това показват резултатите от национално проучване  сред бизнеса и гражданите за отношението им към дигитализацията, проведено от Българската търговско-промишлена палата. Почти 20% от мениджърите преценяват, че всички заети имат много добри дигитални знания. Близо една трета от участниците са посочили, че само малка част от техния персонал е с добри дигитални познания, а изобщо кадри без дигитална култура има при 3% от анкетираните.

  Според 68% от компаниите-респонденти дигитализацията вече е допринесла за подобряването на качеството на произвежданите от тях стоки или предоставяните услуги. Благодарение на нея 43% от фирмите отчитат по-малко използвани ресурси. Позитивен ефект от дигитализацията в посока увеличение на количеството на продадената продукция има при около една трета от фирмите – 32%. Приблизително 18% от попитаните пък виждат, че с използването на дигитални технологии в бизнеса си допринасят за намаляване на замърсяването на околната среда.

  Резултатите от проучването сочат също, че обмяната на данни по електронен път с държавните органи е една нормална практика, която при 49% от фирмите се случва често. Немалък обаче е делът на фирмите – 38%, които са отбелязали, че рядко си общуват с администрацията чрез електронни канали, защото не им се предлага тази възможност. Едва 7% съобщават, че самите те, като представители на бизнеса, нямат възможност за дигитален обмен, а само 6% нямат доверие в използването на дигиталните технологии.

  Дигитализацията в бизнес отношенията също е умерено напреднала, защото около 60% от респондентите посочват, че при всички дейности обменят с техните партньори информация по дигитален път; 35% използват дигиталния обмен, но при малко на брой дейности с контрагентите си. Малък е делът на фирмите, които изобщо не се възползват от развитието на цифровите технологии и не общуват чрез тях със свои клиенти или доставчици – едва 5%.

  57% от участвалите над 550 физически лица в проучването посочват, че системите, които се управляват от държавните органи, не са добре защитени, защото кибератаките стават все по-чести.

  Според 10% от анкетираните представители на бизнеса техните служители виждат заплахи от дигитализацията, защото се опасяват, че техният труд може да бъде заменен с машини.

  През последните 3 години над 56% от фирмите са инвестирали средства в дигитализация, сочи проучването на БТТП. Около 22% са на мнение, че наличните им технологии отговарят на бизнес нуждите им и не се е налагало да инвестират парични ресурси за цифровизация. Само за 10% дигитализацията не е сред приоритетите им и за това не са вложили финансови ресурси. Около 11% не са си позволявали инвестиции за иновации или дигитализация поради затруднения от финансов характер.

  Според гражданското общество инвестициите в дигитализацията ще бъдат увеличени, ако има политики по отношение на данъчни облекчения, осигурено финансиране по проекти, както и наличие на добре развита цифрова инфраструктура.

  Малък и среден бизнес цифрови технологии кибератака дигитализация

  Оценка на новината

  0