• Бойко Борисов взе участие в Срещата на високо равнище на групата „Приятели на кохезията“

  Бойко Борисов взе участие в Срещата на високо равнище на групата „Приятели на кохезията“

  На 5 ноември в Прага се проведе Среща на високо равнище на групата „Приятели на кохезията“

  Бойко Борисов взе участие в Срещата на високо равнище на групата „Приятели на кохезията“

  Основният фокус на срещата бе насочен към развитието и затвърждаването на Кохезионната политика, а проведената дискусия бе с акцент върху Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027г.

  Организираната Среща на високо ниво съвпадна с периода на Чешкото председателство на държавите от Вишеградската четворка. Тя се явява продължение на проведената на 28 ноември 2018г. Среща на високо равнище в същия формат, в Братислава, по времето когато Словакия бе председател на държавите от Вишеградската четворка. Като основни приоритети тогава бяха изведени- отделяне на достатъчно ресурси за Кохезионната политика, за Общата селскостопанска политика. За важни предизвикателства бяха посочени сигурността и отбраната, борбата с тероризма, климатичните промени, подсигуряването на устойчив транспорт, развойна дейност, иновации и други.

  Групата „Приятели на кохезията“ се формира от 17 държави членки на ЕС и това са: Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Литва, Латвия, Естония, България, Румъния, Гърция, Словения, Хърватия, Португалия, Испания, Кипър, Малта и Италия. Всички те подкрепят тезата, че Кохезионната политика е от ключово значение за бюджета на ЕС, благодарение на нея се премахват неравенствата между различните региони в Общността и се придава добавена стойността на Евросъюза като цяло.

  На форума в Прага българският премиер Бойко Борисов бе придружен от  министъра на финансите Владислав Горанов. Според Борисов Кохезионната и Общоселската политика най-пълноценно показват резултатите от европейските инвестиции, като те имат  и най-голямо значени за реализирането на ЕС в ролята на глобален лидер.

  По време на срещара премиерът изтъкна, че за Кохезионната политика е важно да се осигури не само достатъчно финансиране, но и справедливо разпределение на средствата, така че да се елиминират неравенствата между различните региони. Според него много важно е да бъде подкрепено развитието на най-бедните, изоставащи европейски региони, чийто БВП е под 50% от средния за ЕС. В изявлението си Борисов допълни, че правилата за Кохезионната и Общата селскостопанска политика трябва да не водят до допълнителни административни и финансови тежести за националните бюджети, тъй като това крие риск за изпълнението на програмите и за инвестициите, особено в по-слабо развитите региони. Според него основните неща, върху които трябва да се фокусират лидерите в групата са няколко:  противопоставяне на разделението между нетни получатели и нетни донори, предотвратяване на разделение между нови и стари приоритети за ЕС и стремеж към надежден европейски бюджет в полза на всички европейски граждани.

  На края на Срещата от високо равнище лидерите приеха декларация с фокус върху Кохезионната политика. В нея министър-председателят Бойко Борисов и неговите колеги от останалите 16 страни посочиха, че Кохезионната политика представлява ключов инструмент за инвестиции на ЕС. Чрез нея се спомага за реалното сближаване на регионите и държавите членки в Общността, както и функционирането на вътрешния пазар, увеличаването на растежа, конкурентоспособността, създаването на заетост, улесняването на преминаването към нисковъглеродна икономика.

  Според лидерите на 17-те държави от ЕС, присъствали на Срещата, Кохезионната политика трябва да продължи да се базира на целите, както са посочени в Договора за функционирането на ЕС, като от съществено значение е да се запази нивото на финансиране на Кохезионната политика до размерите от Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020 г. Те считат, че ако са налице значителни съкращения в бюджета, това може да доведе до трудности за изпълнението на важните за ЕС цели.

  В декларацията е записано, че трябва да се осигуряват едновременно благоприятна среда за бенефициентите и адекватна степен на гъвкавост, за да могат регионите и държавите членки да изпълнят своите приоритети. Това ще им даде възможност да задоволят нуждите си от инвестиции.

   

  лидери инвестиции ЕС Бойко Борисов Обща селскостопанска политика среща високо равнище кохезионна политика декларация

  Оценка на новината

  0