• Министерството на финансите очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 841,3 млн. лв. за януари 2020 г.

  Министерството на финансите очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 841,3 млн. лв. за януари 2020 г.

  Разходите по консолидираната фискална програма за януари 2020 г. са в размер на 2 909,9 млн. лв

  Министерството на финансите очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 841,3 млн. лв. за януари 2020 г.

  На база на предварителни данни и оценки за януари 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 841,3 млн. лв. (0,7 % от прогнозния БВП).

  Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

  Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 3 751,2 млн. лв. (8,0 % от годишния разчет) и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година със 118,1 млн. лева.

  Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2020 г. са в размер на 2 909,9 млн. лв., което е 6,2 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2019 г. бяха в размер на 2 712,1 млн. лева.

  Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 187,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

  Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2020 година.

   

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0