• Стартира приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство

  Стартира приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство

  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 януари 2021 година.

  Стартира приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство

  Стартира приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство с бюджет над 20,6 млн. лева. 

  Новият прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. се дължи на проявения интерес към разработване на проектни предложения, насочени към иновации в сферата на селското стопанство, както и наличието на свободен финансов ресурс.

  Чрез подмярката ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

  Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.

  Членовете на оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани, както и  производители на ветеринаро-медицински продукти.

  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 януари 2021 година.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0