• Тютюнопроизводители кандидатстват за държавна помощ de minimis от 15 април

  Тютюнопроизводители кандидатстват за държавна помощ de minimis от 15 април

  Тютюнопроизводителите ще бъдат обезщетени по de minimis за предадена и неплатена продукция от предходни години

  Тютюнопроизводители кандидатстват за държавна помощ de minimis от 15 април

  От 15 април до 10 май 2019 г. тютюнопроизводители могат да кандидатстват за държавната помощ de minimis, по която ще бъдат обезщетени за предадена и неизплатена продукция от предходни години. На последното си заседание Държавен фонд „Земеделие“ разпредели 3,2 млн на пострадали тютюнопроизводители.

  Земеделските стопани, които могат да кандидатстват за помощта de minimis, трябва да са вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.  

  Право на подпомагане по схемата имат физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации. Те трябва да имат сключени договори за изкупуване на суров тютюн и предавателно-приемателни протоколи за реколта 2010 с „Исперих – БТ“ -  АД и с „Лийв Табако А. Михайлидис“ - АД за реколта 2016.

  Държавната помощ de minimis, която се предоставя на тютюнопроизводителите, има за цел да покрие част разходите за производство, съхранение и предаване на суров тютюн.

  Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.).

  Документи за кандидатстване ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Крайният срок за изплащане на помощта е 22 май 2019 г. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнителни действия.

  тютюнопроизводители ДФ Земеделие de minimis

  Оценка на новината

  0