• ДФ „Земеделие“ гласува бюджетите за държавна помощ в няколко направления

  ДФ „Земеделие“ гласува бюджетите за държавна помощ в няколко направления

  Фондът одобри средства за развъдните асоциации, производството на семена и защитата от природни бедствия     

  ДФ „Земеделие“ гласува бюджетите за държавна помощ в няколко направления

  Развъдните асоциации ще получат 5.5 млн. лева през 2019 година, по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните. Средствата покриват до 100% от административните разходи за създаване и поддържане на родословна, и до 70% от разходите за определяне на генетичните качества или продуктивността на животните. Максималният бюджет на помощта за периода 2019-2020 г. е 15 млн.  лева. Усвоеният финансов ресурс за 2018 г. е в размер на  почти 7.2 млн. лв., за които са кандидатствали 48 развъдни организации и ИАСРЖ за извършване на развъдна дейност от 5 135 бенефициенти. Предстои ДФ „Земеделие“ да изготви указания за прилагане на държавната помощ.

  Производството на качествени семена също се подкрепя с 1.2 млн. лева. Това е бюджетът, който ДФ „Земеделие“ утвърди за 2019 г., за финансиране на „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството, получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Целта на помощта е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран посадъчен материал от овощни култури, сертифициран лозов посадъчен материал и сертифицирани семена от зеленчукови култури.

  Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ разшири обхвата и на схемата за хуманно отношение към птиците. Схемата ще се прилага за родители от всички видове – кокошки, пуйки, патици и гъски. В досегашната схема на държавна помощ, кандидатстването се отнасяше за птицевъди, отглеждащи родители от кокоши вид. Тази промяна ще се прилага в рамките на бюджета по схемата. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., е 34.5 млн. Стартира приемът на заявления на птицевъди, които отглеждат родители от направления пуйки, патици и гъски. Срокът за подаване на заявленията е от 27 май до 7 юни 2019 г. Изплащането на помощта ще започне от 24 юни 2019 г.

  Осигурени са и 4 млн. лева за обезщетения от природни бедствия за 2019 година. Парите се отпускат по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“. От утвърдения бюджет по схемата 2.4 млн. лева сe разпределят за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия през 2018 г. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи (от фуражни култури, плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури, или  зърнено-житни и зърнено-бобови култури), в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили  през 2018 г.

  Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. На база на миналогодишни плащания по схемата за държавна помощ е установено, че около 80% от земеделските стопани не сключват застрахователни полици. През 2018 г. пропадналите площи, заети със земеделски култури, за които са издадени констативни протоколи, съгласно държавната помощ са 73 382,30 дка.Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

  ДФ "Земеделие" държавна помощ

  Оценка на новината

  0