• От 22 юли фермерите кандидатстват по мярката за хуманно отношение към животните

  От 22 юли фермерите кандидатстват по мярката за хуманно отношение към животните

  Помощта е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози

  От 22 юли фермерите кандидатстват по мярката за хуманно отношение към животните

  От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14  - „Хуманно отношение към животните“, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект, информират от институцията. Бюджетът по мярката е левовата равностойност на 20 млн. евро.

  Помощта по мярката за хуманно отношение е насочена към животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, в това число говеда, биволи, овце и кози. Финансовата подкрепа цели да осигури по-добър здравен статус на животните, както и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности ще доведат до осигуряване на по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, и повишаване на безопасността на труда на фермерите.

  В рамките на обявения прием, земеделските стопани, които през 2017 г. са поели доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или помярка, без да поемат нов ангажимент, съобщават от Държавен фонд „Земеделие”. Фермерите, които кандидатстват за пръв път по мярката, не поемат многогодишен ангажимент.

  Подробните изисквания и наборът документи за подпомагане са разписани в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярката. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ предстои публикуването на допълнителна информация и актуални образци за кандидатстване по мярката.

  ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция припомня на стопаните, че преди да подадат заявление за участие по мярка 14 - „Хуманно отношение към животните“, е необходимо да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция за безопасност на храните. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

  Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, издадено от БАБХ, което удостоверява наличието на достатъчно свободна площ в животновъдния обект, съгласно изискванията на мярката, отбелязват още от фонда.

  фермери ДФ "Земеделие" прием хуманно отношение към животните Българска агенция за безопасност на храните животновъдни ферми

  Оценка на новината

  5.00