Общи условия

I. OБЩИ ПРАВИЛА

Принципи на достъп до уебсайта Businessnews.bg

Чл. 1. (1) Достъпът до и използването на уебсайта Businessnews.bg в Република България и международно се осигурява от Идео Груп ЕООД при спазване на следните принципи: - Използвайки уебсайта Businessnews.bg. Потребителят се съгласява да бъде обвързан от тези Общи условия, което става веднага при първото използване на каква да е част от сайта. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от следващите общи условия, моля не получавайте достъп, не използвайте и/или пишете на Businessnews.bg. - Идео Груп ЕООД може да променя тези условия едностранно по всяко време, като задължение на Потребителя е периодично да ги преглежда за евентуални промени. Използването на уебсайта, или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия. В случай, че не сте съгласни с промените, трябва веднага да спрете използването на уебсайта. Принципи при предоставяне анализи, мнения и коментари.

Чл. 2. (1) С оглед добросъвестното ползване на информацията предоставяна от Businessnews.bg, в сайта се забранява качването на коментари, новини, мнения и анализи и/или друга информация, които: 1) противоречтът на българското законодателство, чужди закони, настоящите Общи условия, общоприетите норми и морал; 2) съдържат заплаха за живота и телесната цялост и неприкосновеност на трети лица, включително уронващи по какъвто и да е начин доброто име, честта и достойнството на трети лица; 3) представляват търговска или служебна тайна, или друга конфиденциална информация; 4) имат съдържание, нарушаващо права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; 5) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от Businessnews.bg; 6) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с писменото съгласие на титуляра на правото; 7) нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица. 8) имат неморално или порнографско съдържание; (2) Потребителят се задължава да поеме цялата отговорност и да обезщети напълно Businessnews.bg за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди в пълен размер, включително и за направените разноски и адвокатски възнаграждения, ако те са предизвикани от нарушение на задълженията на Потребителя по предходната алинея. (3) Businessnews.bg си запазва правото по своя преценка да прави недостъпни материали, публикувани на Сайта и в частност съдържание, нарушаващо настоящите Общи условия или приложимото право. (4) Businessnews.bg си запазва правото, по своя преценка, да ограничи или прекрати едностранно достъпа на потребител/и, които със своите действия нарушават разпоредбите на настоящите общи условия. (5) Businessnews.bg си запазва правото, по своя преценка да премахва публикувани коментари, новини и/или друга информация и материали, които противоречат на разпоредбите на действащото законодателство, разпоредбите на настоящите общи условия и добрите нрави. Моментът на обвързване с настоящите Общите условия

Чл. 3. Момент на обвързване с настоящите Общите условия е моментът на отварянето на Интернет страницата от уебсайта Businessnews.bg, чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) страница на уебсайта Businessnews.bg. В този случай Потребителят извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което безусловно декларира, че желае да ползва Услугите на сайта, както и че се запознал с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва добросъвестно. Влизане в сила и действие на договора 

Чл. 4. (1) Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. С цел по-лесното им запознаване те ще бъдат разположени на видно място на уебсайта Businessnews.bg. (2) Договорът влиза в сила за Businessnews.bg и Потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член, до всяко прекратяване използването на Услугите на Идео Груп ЕООД от Потребителя, чрез напускане на уебсайта Businessnews.bg. При всяко ново влизане в сайта Потребителят сключва нов договор със Идео Груп ЕООД. Предмет на договора

Чл. 5. (1) Businessnews.bg предоставя Услугите, предлагани от сайта при стриктно спазване от страна на Потребителя на изискванията, посочени в настоящите Общи условия. (2) Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Businessnews.bg безвъзмездно на Потребителя, включват съвкупност от информационни ресурси и услуги, определени като предоставяни свободно на съответните Интернет страници в уебсайта Businessnews.bg. (3) Businessnews.bg не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Услугите, в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.). Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите изключва осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до уебсайта. Промени в Общите условия

Чл. 6. (1) Доколкото предоставяните от Businessnews.bg услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от Businessnews.bg . (2) При извършване на промени в Общите условия, Businessnews.bg се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в сайта Businessnews.bg съобщение за промените в Общите условия и актуалния текст на измененията.

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от Businessnews.bg възмездни услуги. Отношенията между Businessnews.bg и Потребителите по предоставяне на тези услуги са предмет на отделен договор между страните или техни упълномощени представители. Принципи при предоставянето на услугите

Чл. 8. (1) Принципите, от които Businessnews.bg се ръководи при предоставянето на услугите са: а) Предоставяне на обективна, навременна и проверена информация; б) Осигуряване на най-добрите източници за получаване на информация; в) Осигуряване точни анализи и коректни мнения и коментари; II. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9. (1) Всички компоненти на съдържанието на уебсайта Businessnews.bg, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, бази данни и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Идео Груп ЕООД и/или неговите партньори, клиенти или на потребители, предоставили за публикуване съответните материали. (2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта без предварително писмено съгласие на Идео Груп ЕООД, на неговите клиенти, партньори и/или на потребителите, предоставили за публикуване съответните материали, е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства. (3) Услугите, предоставяни от Идео Груп ЕООД, са предназначени основно за лично ползване и Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните в Businessnews.bg материали, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за задоволяване на личните му нужди. (4) В случай, че елементи или материали от уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Идео Груп ЕООД, на неговите клиенти или на потребителите, предоставили същите за публикуване. (5) При копиране или възпроизвеждане на материали извън допустимото, с предварително писмено разрешение, съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Businessnews.bg, Потребителят дължи на Идео Груп ЕООД неустойка. (6) С разполагането на всеки информационен материал, ресурс или мултимедийно съдържание на сайта Businessnews.bg, Потребителят предоставя на Идео Груп ЕООД правото да го използва, възпроизвежда, записва, възпроизвежда, съхранява, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. (7) С настоящото Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на договорно, или друго законово основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на Businessnews.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на трети лица. III. ВИДОВЕ УСЛУГИ Услуги предоставени от Businessnews.bg.

Чл. 10. (1) Businessnews.bg предоставя следните услуги на Потребителя: 1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Businessnews.bg ; 2. Други услуги, които Businessnews.bg развива, променя и обогатява. (2) Businessnews.bg има право да изменя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на Потребителя, съгласно чл. 6 от настоящия договор. Достъп до ресурсите на Businessnews.bg

Чл. 11. (1) Businessnews.bg предоставя безвъзмездно само за лично ползване на Потребителя всички публикувани и достъпни в уебсайта ресурси като: 1. текстови, графични, аудио и видео материали и др. разработени от и/или сътрудници, служители, партньори на Businessnews.bg; 2. текстови, видео, графични и аудио материали и др., предоставени за публикуване в уебсайта Businessnews.bg от потребители на същия; 3. коментари и мнения относно съдържанието на уебсайта, както и относно публикуваните текстови, видео, графични и аудио материали и др.,; 4. Други. (2) Businessnews.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване на Услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Businessnews.bg няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите. IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ Права и задължения на Потребителя

Чл. 12. (1) Потребителят има право да ползва Услугите безвъзмездно за нетърговски цели. Правото на достъп на Потребителя изключва правото да се копират или възпроизвеждат информация, текст, материали и ресурси, както и да бъдат използвани обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат законовите интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. (2) Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Businessnews.bg, негов партньор, клиент, друг Потребител на уебсайта или трето лице. (3) Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично предвиденото писмено съгласие на Businessnews.bg.

Чл. 13. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Businessnews.bg услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали: 1. противоречащи на българското законодателство, приложимите правни норми, настоящите Общи условия и добрите нрави; 2. съдържащи заплаха за живота и телесната цялост и неприкосновеност на човека; 3. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; 4. които не съответстват на тематичната насоченост на уебсайта; 5. чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; 6. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; 7. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото; 8. които са неразрешени рекламни материали, spam, junk mail, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 9. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 10. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законови интереси на трети лица. (2) При неспазване на изискванията на ал. 1, Businessnews.bg има право незабавно да преустанови достъпа до съответните материали или ресурси.

Чл. 14. (1) Потребителят на уебсайта се задължава при ползване на Услугите: 1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката и добрите нрави; 2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; 3. да уведомява незабавно Businessnews.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 4. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група лица, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица. 5. да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия. (2) При нарушаване на задължението по предходната алинея Businessnews.bg има право по своя преценка да прекрати предоставянето на Услугите на Потребителя-нарушител.

Чл. 15. (1) Идео Груп ЕООД не гарантира, че предоставяните Услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. (2) Идео Груп ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът, до които се осъществява чрез електронни препратки, публикувани в Businessnews.bg , както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. (3) С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Идео Груп ЕООД не отговаря за вреди, причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено от Идео Груп ЕООД.

Чл. 16. (1) Идео Груп ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. (2) Идео Груп ЕООД не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на уебсайта, предоставена от Потребителите, както и не носи отговорност ако публикуваните снимки, текст или други материали нарушават нечии авторски или други права. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на Businessnews.bg, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. (3) Идео Груп ЕООД не гарантира, че предоставяните Услуги ще бъдат непрекъсваеми.Идео Груп ЕООД има право по своя преценка да прекратява предоставянето на Услугите.

Чл. 17. (1) Идео Груп ЕООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в сайта Businessnews.bg анализи, мнения и коментари при ползване на Услугите, както и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на тези материали. (2) Идео Груп ЕООД не носи никаква отговорност за вреди (вкл. пропуснати ползи), причинени при ползването на сайта Businessnews.bg от трети физически и/или юридически лица. Обезщетения

Чл. 18. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Businessnews.bg за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или е допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на Businessnews.bg, на негови клиенти или на Потребители на уебсайта върху материалите и ресурсите, публикувани в Businessnews.bg . (2) Вън от предходната алинея, Потребителят се задължава да обезщети Businessnews.bg, както и всяко трето лице, за вредите, които се претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителя. (3) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Businessnews.bg и на трети лица при ползването на Услугите - предмет на настоящите Общи условия. V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Лични данни

Чл. 19. Businessnews.bg има право да събира и използва информация относно Потребителя, когато същият използва Услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която Потребителя може да бъде идентифициран, може да включва: име, e-mail адрес, професия, рождена дата, лични интереси, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на Услугите на Businessnews.bg. Обработване на информация за Потребителя

Чл. 20. (1) Businessnews.bg полага съответната грижа за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица. (2) В Интернет страницата на съответната услуга, във връзка с която се обработват данните, Businessnews.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законови интереси на трети лица. В този случай Businessnews.bg има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните органи на властта съгласно приложимите закони. Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 21. (1) Информацията по предходния член може да бъде използвана от Businessnews.bg за целите предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на услуги на Потребителя, за запитвания, за статистически и други позволени от закона цели. (2) Businessnews.bg събира и използва информацията, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, да предлага информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували Потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на Потребителя във връзка с търсените услуги. Businessnews.bg има право да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. (3) Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Businessnews.bg . Разкриване на лична информация

Чл. 22. (1) Businessnews.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 1. е получил изричното съгласие на Потребителя; 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури във връзка с изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия; 3. други, посочени в закона случаи. (2) Businessnews.bg си запазва правото да използва IP адресите на Потребителите за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на законово задължение и/или процедура, както и в случаите когато следва да бъдат спазени настоящите условия. VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ Определения

Чл. 23. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия използваните понятия ще имат следното значение: 1. „Общи условия” – Настоящият договор представлява „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, и е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. 2. Businessnews.bg (http://www.Businessnews.bg) е уебсайт - информационен портал в глобалната информационна мрежа Интернет, собственост на Идео Груп ЕООД, който предлага информационни и комуникационни услуги чрез достъп до разнообразна информация посредством електронна препратка към ресурси разположени на сървъра на Идео Груп ЕООД или други сървъри извън контрола на последния. 3. Идео Груп ЕООД Булстат: 202363212, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Осогово 53, предоставящо чрез администрирания от него уебсайт Businessnews.bg информационните услуги, предмет на настоящия договор. 4. „Потребител” e кое да е физическо лице (вкл. в случаите когато то действа в качеството си на представляващ юридическо лице), ползващо услугите, предоставяни от Businessnews.bg. 5. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалното Интернет пространство, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, текст, звук, програми, изображение, картина, или други материали и ресурси. 6. „Линк/Електронна препратка” е визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, пренасочващ Потребителя към друга/и Интернет страница/и на същия уебсайт или към други уебсайтове в глобалната Интернет мрежа, чрез „кликване” върху него. 7. „Услуги/информационни услуги” са предоставяните на потребителите на уебсайта Businessnews.bg информационни ресурси, както и видео, изображения, фотографски снимки, графични и текстови материали. 8. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. 9. „Ай Пи Адрес/IP” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ пространственото разположение на компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява пространственото им локализиране в глобалната Интернет мрежа. 10. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 11. „Злонамерени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и нормите на авторското и сродните му права, или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или повреждане, саботаж или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление, административно нарушение или деликт по българското законодателство или по законодателството на друга държава. Приложимо право

Чл. 24. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Форма

Чл. 25. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на Интернет страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Businessnews.bg, натискане на електронна препратка и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. Недействителност на договора

Чл. 26. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде автоматично заменена от повелителните норми на закона или установената практика.